FAQ > 天软客户端的升级说明

2020-10-29客户端升级说明    

【简述】更新日志--------2020-10-29
升级:客户端自动断开功能检查是否有在线函数在运行,防止错误断开。
修正:特殊的错误数据导致某个字符串类型函数异常。(该错误不会对正常使用产生影响)

 • 2020-10-29升级
  ----------------------------------------------------------------
  升级:客户端自动断开功能检查是否有在线函数在运行,防止错误断开。
  说明:自动断开功能的问题修正
  ----------------------------------------------------------------
  修正:特殊的错误数据导致某个字符串类型函数异常。(该错误不会对正常使用产生影响)